Privacyreglement

Met betrekking tot zijn dienstverlening verklaart Ben Pranger Personeelsadvies in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur/eigenaar, dat het volgende privacyreglement van toepassing is.  

  1. Ben Pranger Personeelsadvies is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten persoonsgegevens zijn in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de WBP en de wet SUWI is bepaald.
  2. Ben Pranger Personeelsadvies verwerkt persoonsgegevens en informatie van klanten alleen ten behoeve van het bedoelde traject met als doel de voortgang van het traject te kunnen volgen.  
  3. De door het UWV en/of andere opdrachtgevers verstrekte gegevens betreffende klanten worden uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.
  4. Ben Pranger Personeelsadvies behandelt alle informatie over individuele klanten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt tussen Ben Pranger Personeelsadvies en de klant óf indien Ben Pranger Personeelsadvies hiertoe wettelijk verplicht is. 
  5. Indien in het kader van het trajectplan persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, wordt bij de verstrekking hiervan gehandeld in overeenstemming met het privacyreglement en de WBP.  
  6. Ben Pranger Personeelsadvies geeft haar klanten uitleg over het privacyreglement en de WBP.  
  7. Ben Pranger Personeelsadvies vraagt de klant schriftelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het eventueel verstrekken hiervan aan derden, indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan.  
  8. De klant heeft volledig inzage in zijn dossier.  
  9. Ben Pranger Personeelsadvies bewaart de dossiers in een daarvoor bestemde afsluitbare dossierkast. Het digitale dossier is volledig beveiligd. 
  10. De bewaartermijn van dossiers is vastgesteld op 5 jaar na afsluiting van het traject. Hierna worden alle gegevens vernietigd. De dossiers en eventuele andere persoonlijke gegevens die niet meer worden bewaard, worden met een papiervernietiger versnipperd.

Zaltbommel, 1 juli 2013.

Aldus vastgesteld door:  Dhr. J.B.M. Pranger, directeur/eigenaar